Boutique-hotel Myasnitskiy Courtyard Prestige Junior Suite

Hotel Myasnitskiy Courtyard Room Prestige Junior Suite Image 1
Hotel Myasnitskiy Courtyard Room Prestige Junior Suite Image 2
Hotel Myasnitskiy Courtyard Room Prestige Junior Suite Image 3
Hotel Myasnitskiy Courtyard Room Prestige Junior Suite Image 4
Hotel Myasnitskiy Courtyard Room Prestige Junior Suite Image 5
Hotel Myasnitskiy Courtyard Room Prestige Junior Suite Image 6
Hotel Myasnitskiy Courtyard Room Prestige Junior Suite Image 7
Boutique-hotel Myasnitskiy Courtyard

Moscow, Myasnitskaya st., 14

Kitay-gorod 5 min

Kuznetsky most 8 min

Lubyanka 3 min

Room Prestige Junior Suite

Number of guests - 3

Room size - 35 м2